Hyrje

Duke perdorur kete faqe web dhe aplikacionin tone ju jeni keni rene dakord me perdorimin e informacionit tuaj sic pershkruhet ne kete Deklarate te Privatesise. Ne bashkepunojme me persona te trete te cilat kane faqet e tyre web te cilat nuk menaxhohen nga e si dhe nuk sigurohen prej nesh. Keto faqe interneti sikurse edhe te tjera materiale qe referojne ne struktura online qe mund te lidhen me kete faqe interneti nuk menaxhohen nga kjo Deklarate Privatesie. Ne inkurajojme vizitoret dhe perdoruesit tane qe te rishikojne secilen prej ketyre deklaratave te privatesise te ketyre faqeve perpara dhenies se informacioneve personale.

Kjo Deklarate Privatesie mund te amendohet kohe pas kohe me deklarata privatesie qe jane specifike per fusha te caktuara te ketij website (p.sh: rekrutimet). Perdoruesit do te njotohen permes emailit te regjistruar ne faqen dhe ne aplikacionin tone per cdo perditesim te kushteve te deklarates se provatesise. Nderkohe qe ne inkurajojme vizitoret tane te shikojne deklaraten e privatesise per cdo perditesim te mundshem.

Informacioni në këtë faqe nuk mund të konsiderohet në asnjë mënyrë si një zëvendësim për këshilla profesionale çështje ligjore financiare ose çështje te pasurive të patundshme. Perdoruesi do të jetë përgjegjësi i vetëm për përdorimin e faqes. Kërko360 është përgjegjës vetëm për ruajtjen e faqes por nuk jep asnjë garanci për saktësinë sinqeritetin ligjshmërine cilësine ose besueshmërinë e informacionit të përfshire në faqe dhe rezultateve te marra nëpërmjet aksesit ose përdorimit të Faqes. Pavarësisht nga e mësipërmja Perdoruesi merr të gjitha përgjegjësitë për çdo dëm që mund t’i vije atij në sistemin e tij kompjuterik për shkak të aksesit të tij dhe përdorimin e faqes.

Kërko360 administratoret e saj zyrtarët dhe agjentët jane te shkarkuar nga çdo përgjegjësi për ndonjë humbje ose dëmtim direkt ose indirekt të shkaktuara ndaj cdo destinatari i cili me mirebesim eshte mbështetur në faqe çfaredo qoftë përmbajtja e saj.

Mbledhja e informacionit

Si vizitor ju nuk do te dorezoni asnje te dhene personale per te perdorur faqen e internetit. Per te marre sherbimet e plota te aplikacionit dhe per te marre njoftimet rreth sherbimeve qe ju preferoni eshte e nevojshme te regjistroheni si perdorues. Permes faqes se webit aplikacionit ne mbledhim te dhenat personale qe jepen ne menyre specifike dhe vullnetare nga vizitoret qe deshirojne te behen perdorues. Ky informacion konsiston ne por nuk eshte I kufizuar tek emri juaj adresa e emailit numrat e telefonit dhe karta e kreditit. Ne ruajme cdo informacion permbajtje apo te dhena qe ju mund te jepni.

Informacionet log cookies dhe web beacons Ky website mbledh informacione standarte te regjistrimit ne internet duke perfshire adresen e IP llojin e browser dhe gjuhen kohen e hyrjes dhe adresen referuese te faqes se internetit. Per te siguruar qe ky website eshte i menaxhuar mire dhe per te mundesuar nje perdorim sa me te mire ne ose burimet e sherbimeve tona mund te perdorin cookies (file me tekste te vogla te ruajtura ne browserin e perdoruesit) ose Web beacons (imazhe elektronike qe lejojne websitin te numeroje vizitoret qe kane hyre ne nje faqe te caktuar dhe aksesojne cookies te caktuar) te mbledhin data te agreguara. Informacione shtese per menyren se si perdoren cookies dhe teknologji te tjera gjurmuese .

Hyperlinket rrisin navigacionin e përdoruesit sepse ata të lejojë akses të lehtë në informacionet apo faqet e palëve të treta. Për këtë arsye Kërko360 valorizon perdorimin e hyperlinkeve në Faqe. Megjithatë në qoftë se shfaqen disa hyperlinks në faqe ju lutem vini re se Kërko360;• Tregon burimin origjinal të hyperlinkut ku kjo e fundit ka të bëjë me përmbajtjen e palëve të treta;• Nuk pretendon pronësinë ose ndonje te drejte tjeter në lidhje me përmbajtjen që i përket palëve të treta.Kërko360 i kërkon përdoruesit të vëzhgoje nje sjellje te ngjashme në rastin e link-eve ne përmbajtjen tij.

Prandaj perdoruesi eshte i lutur qe:

 • Të bëjë lidhjen direkte për përmbajtjen. Ne favorizojme lidhjet direkte.
 • Të respektoje parashikimet normative ne lidhje me të drejtën e autorit të pronësise intelektuale si dhe çdo dispozitë tjetër të zbatueshme të ligjit.
 • Të përdorë titullin e permbajtjes me të cilën lidhet për aq kohë sa ajo është e lidhur direkt me përmbajtje të tillë.

Lutemi te mos:

 • Kryeni lidhje me përmbajtjen e Kërko360 sikur të ishte një lidhje për vete ose për një Përmbajtje te palëve të treta (për shembull përdorimi i logos sone për të treguar një lidhje me një përmbajtje të Kërko360).
 • Sjellja e një lidhje mbrapa në faqen e internetit dhe pastaj lidheni njëjtë me vendet e tjera.
 • Inkuadrimi i faqes duke e paraqitur ate si tuajen ose të çdo personi tjetër përveç Kërko360.

Përdorimi i informacionit

Informacioni qe ju do te dorezoni do te perdoret per te menaxhuar kerkesat tuaja dhe per tju pershtatur dhe per te permiresuar kete website dhe aplikacion si dhe sherbimet qe lidhen me to dhe qe ju ofrohen juve. Ne mund te perdorim informacionet tuaja personale per qellime marketingu ose t'ju dergojme materiale promocionale apo materiale komunikimi lidhur me sherbime qe kryhen nga personat e trete qe bashkepunojme sipas interest qe ju keni shprehur Informacionet tuaja personale mund te perdoren gjithashtu ne rast se eshte e domosdoshme dhe qe kerkohet nga institucionet qe menaxhojne Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale apo instancat gjyqesore.

Ju mund te kerkoni ne cdo kohe qe ne te nderpresim dergimin e emaileve apo komunikimeve te tjera te gjeneruara ne pergjigje te provizioneve tuaja te informacionit personal permes webfaqes apo aplikacionit tone.

Menaxhimi i faqes

Menaxhimi i faqes eshte e drejte ekskluzive e shoqërisë Kërko sh.p.k. Perdoruesi e ka te ndaluar te redaktoje dhe/ose te ndryshoje permbajtjen e faqes Web/aplikacionit te perdore software ose pajisje per te nderhyre ose te tentoje te nderhyre ne menyre elektronike ose me dore ne funksionimin ose funksionalitetin e faqes/aplikacionit nder te tjera sjelle si shembull te ngarkoje ose te vere ne dispozicion fotografi qe permbajne te dhena te korruptuara apo viruse me ane te cdo metodologjie.

Në aksesin ose përdorimin e faqes Perdoruesi detyrohet të mos:

 • Përdorë pajisje automatike software apo sisteme të tjera për të dëmtuar faqen kataloguar faqen apo çfarëdo të dhëne të përmbajtura në të;
 • Përdorë pajisje automatike software apo sisteme të tjera të dizajnuara për të ndërhyrë ose për të tentuar të ndërhyjë në funksionet dhe shërbimet e faqes;
 • Kryeje asnje veprim që rezulton në një mbingarkesë të dhënash ose transferim te sasive të mëdhaja të dhënash brenda sistemit Kërko360 te konsideruara nga kjo e fundit në diskrecionin e saj ekskluziv në kundershtim me një përdorim të arsyeshëm dhe të drejtë të faqesdhe qëllimeve te saj;
 • Përdorë përmbajtjen e faqes ose te mos kryeje aktivitete framing te faqes edhe me qellimin qe të krijojë apo të përpilojë baza te dhënash ose përmbledhje te tjera të informacionit apo të kryejë çfarëdo lloj aktiviteti që konkurron me Kërko360;
 • Ngarkoje transmetojë dërgojë materiale reklamuese mesazhe apo informacion komercial spam ftesa për tenderim apo konkurse e-mail junk anketime apo forma të tjera joshjeje te panevojshme;
 • Ngarkoje publikoje ose shpërndaje ne menyra te ndryshme çfarëdo materiali te paligjshëm vulgar të pahijëshm shpifës pornografik fyes te papajtueshem me moralin dhe zakonet e mira dhe me rendin publik ose qe ne nje forme shkel të drejtat e të tjerëve apo mesazhe qe nxisin urrejtje dhe diskriminim të çfarëdo lloji ose që kanë përmbajtje fetare;
 • Përdorë faqen ose ndonjë përmbajtje te faqes në çfaredo lloj mënyrë që mund të konsiderohet në diskrecion te plote te Kërko360 e paarsyeshme dhe / ose në kundërshtim me qëllimet për të cilat ajo ka qenë vënë në dispozicion;
 • Shkelë të drejtat e çdo personi duke përfshirë të drejtën e autorit sekretin tregtar të drejtën për privatësi ose çfaredo lloj te drejte pronësie intelektuale ose të drejtë tjetër të konfidencialitetit;
 • Shtrembërojë identitetin e tij ose të kryejë akte që synojnë marrjen e parave fjalëkalimeve apo të dhënave personale;
 • Shkelë Marrëveshjen ose kushte të tjera të Kërko360;
 • Shkelë ndonjë dispozitë të ligjit në fuqi;
 • Publikojë shesë tregtojë ose shfrytëzojë faqen dhe / ose përmbajtjen e saj në çfarëdo mënyrë nëse nuk ka qenë i autorizuar shprehimisht nga Kërko360;
 • Ngarkojë ose përpiqet të ngarkojë viruse worms kode kompjuterike fotografi apo elemente të tjera që mund të shkaktojnë dëme në faqe software hardware dhe objekte të tjera të telekomunikacionit të palëve të treta.

Kërko360 rezervon të drejtën për t'u angazhuar në veprimet qe konsiderohen te përshtatshme në mënyrë për të parandaluar ndonjë përdorim ose hyrje të paautorizuar ne faqe duke përfshirë pa kufizim krijimin e pengesave teknologjike komunikimin e sjelljes së përdoruesit te autoritetet kompetente ose bllokimin e aksesit në faqe pa paralajmërim nëse dispozitat e mësipërme janë shkelur.

Dhënie e informacionit palëve të treta

Informacionet personale mundet t'i jepen paleve te treta ne menyre qe t'i pergjigjen kerkesave tuaja si pjese e ndonje transaksioni financiar apo juridik sic mund te ishte nje shitje qira investim apo transaksion tjeter me pasurite e paluajtshme sipas zgjedhjes se transaksionit qe ju keni bere. Te gjithe keto dhenie informacioni mund te permbajne transferimin e informacionit personal ne vende apo rajone pa mbrojtje te te dhenave personale te ngjashme me ato ne fuqi ne vendin tuaj te rezidences. Informacioni personal mund t'u jepet implementuesve te ligjit institucioneve rregullatore apo agjencive te tjera si dhe paleve te treta ne secilin rast per te qene ne linje me detyrimet apo kerkesat ligjore dhe rregullatore. Duke dhene keto informacione permes website ju jeni duke rene dakort per hapjen e tyre sipas pershkrimit me lart.

Blogs forume wikies dhe media te tjera sociale

Ky website mund te mbaje blogje te ndryshme forume wikies dhe aplikacione te tjera te medias sociale si dhe sherbime qe ju lejojne juve te ndani permbajtje me perdorues te tjere (kolektivisht "Aplikacione te medias Sociale") Cdo informacion personal apo informacion tjeter qe ju mund te kontriboni tek cdo Aplikacion i Medias Sociale mbi te cilin ne kemi pak apo aspak kontroll. Per rrjedhoje ne nuk jemi pergjegjes per cdo forme tjeter perdorimi keqperdorimi apo perdorim i papershtatshem i cdo informacioni personal apo informacione te tjera qe ju mund te kontriboni ne cdo Aplikacion tjeter te Media Sociale.

Akses në informacion

Vizitoret apo perdoruaesit qe do te donin te kerkonin akses te informacioneve te tyre te perditesonin detajet e tyre te ccrregjistroheshin nga komunikimet duhet te kontaktojne me ne permes kontakteve qe ne kemi vene ne dispozicion ne seksionin kontakte. Ne te gjitha rastet ne do te trajtojme kerkesat per aksesim te informacionit apo ndryshimit te informacionit me te gjithe kerkesat e aplikueshme ligjore.

Përdoruesi deklaron dhe garanton që:

 • Informacioni i dhënë prej tij në regjistrim është i vërtetë dhe i saktë;
 • Nëse ndonjë nga informacionet duhet të modifikohet perdoruesi menjëherë do të njoftojë me shkrim Kërko360;
 • Përdorimi i faqes gjithmonë do të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës dhe me çdo udhëzim te lëshuar nga koha në kohë në faqe;
 • Do te mbaje në çdo kohë dhe në menyre të sigurte dhe konfidenciale një fjalëkalim dhe nje emër përdorues përmes të cilave te aksesohet Faqja;
 • Do të jetë përgjegjës për cdo përdorim të paligjshëm të emrit e përdoruesit dhe fjalë-kalimit te tij dhe atë të të tjerëve dhe
 • Nuk do te jape kontribute qe:
 • Shkelin të drejtat e pronësise intelektuale të çdo pale të tretë dhe për me teper perdoruesi pranon të paguaje të gjitha honoraret tarifat apo shumat të tjera në lidhje me çdo kontribut vendosur në faqe;
 • Janë mashtruese apo e rreme;
 • Janë në thelb të pasakta;
 • Mund të perbejne veper penale direkt ose indirekt;
 • Implikojne reklamim apo marketing e ndonjë produkti apo shërbimi;
 • Janë te turpshme përfshijnë materialet pornografike raciste dhe fyese për moralin;
 • Janë shpifëse;
 • Janë ne cdo forme tjeter te paligjshme ose inkurajojë sjelljen e paligjshme;
 • Janë ne cdo forme tjeter te papranueshëm për qëllimet e faqes;
 • Nuk kanë lidhje me objektin dhe qëllimin e faqes.

Rregullat e sjelljes

Perdorimii faqes duhet te jete ne perputhje me rregullat ne kete deklarate si dhe me ligin ne fuqi. Vizitoret dhe/apo perdoruesit marrin persiper dhe deklarojne se nuk do ta perdorin sherbimet tona per ndonje qellim qe eshte i ndaluar ne menyra te cilat mund te jene te demshme jashteligjshme apo qe perbejne mashtrim. Vizitoret/perdoruesit jane pergjegjes per te gjithe veprimtarine tyre ne website vecanerisht te kufizuar nga te gjitha keto veprimtari:

 • Duke perdorur kete faqe web ne ndonje menyre qe eshte ose mund te jete e demshme per shoqërinë Kërko shpk;
 • Duke perdorur kete faqe ne kundershtim me ligjet dhe rregulloret ne fuqi ose ne ndonje menyre mund te shkaktoje dem ne faqen e internetit ose tek cdo person ose subjekt biznesi;
 • Duke perdorur kete faqe ueb per t'u angazhuar ne ndonje veprimtari reklamimi apo marketingu.
 • Te lejojne nje pale te trete te ndermarre ndonje veprim ose ngarkoje shkarkoje shperndaje permbajtjen nepermjet ueb faqes.
 • Vizitoret e kane te ndaluar te deshifrojne ose te mundohen per te nxjerre ndonje kod te faqes web.

Kërko360 do t'ju lejojë perodruesve futjen e kontributeve në faqe në përputhje me termat dhe kushtet e posacme të publikuara në faqe. Perdoruesi eshte i vetmi përgjegjës dhe pranon të gjitha përgjegjësitë për të gjitha kontributeve e futura në faqe.Kërko360 al shkarkohet nga çdo përgjegjësi në lidhje me kontributet. Perdoruesi pranon se Kërko360 nuk ushtron asnjë kontroll mbi kontributet nuk merr asnjë përgjegjësi në lidhje me to dhe nuk miraton përmbajtjen e tyre.

Kërko360 mundet në çdo kohë pa asnjë pergjegjesi ndaj përdoruesit në diskrecionin e saj te vetem dhe pa njoftim paraprak të heqë modifikojë kontributet dhe / ose çaktivizojë aksesin në çfaredolloj kontributi te prdoruesit. Pavarësisht nga sa më sipër Kërko360 do te mund të heqë modifikojë ose çaktivizojë aksesin në çfaredolloj kontributi te prdoruesit atëhere kur:

 • Nje kontribut i tille shkel ligjet apo aktet e tjera të zbatueshme;
 • Nje kontribut i tille shkel të drejtat e pronësisë intelektuale ose të drejta të tjera të palëve të treta;
 • Nnje gje e tille te jete kerkuar nga autoriteti gjyqësor apo autoriteti tjetër kompetent;
 • Ky kontribut është:
  • I genjeshtert i rreme dhe / ose i pasakte;
  • I papranueshëm për sa i takon qëllimeve të faqes;
  • Mund të përbëjnë vepër penale;
  • I turpshem;
  • Shpifës;
  • I paligjshem;
  • I ndryshuar nga prania e një virusi apo komponenteve të tjera të dëmshme per faqen për përdoruesin dhe për kontributet.

Përdoruesi mban titujt e të gjitha të drejtave të pronesise mbi kontributet e tij. Kërko360 nuk është e detyruar t’i trajtojë kontributet e perdoruesit si konfidenciale.

Perdoruesi i jep Kërko360 një “leje botërore” jo-ekskluzive falas te përhershme të transferueshme dhe të pakthyeshme për të përdorur riprodhuar modifikuar përshtatur perkthyer shpërndare publikuar riprodhura publikisht kontributet e përdoruesit. Në lidhje me kontributet në faqe perdoruesi i jep Kërko360 te drejtën të përdorë emrin ose emrin e specifikuar te perdoruesit ne aktin e futjes se kontributeve dhe të drejtën për të deklaruar dhe garantuar qe:

 • Perdoruesi zotëron dhe kontrollon të gjitha të drejtat të kontributeve;
 • Përdoruesi ka të drejtë të autorizojë Kërko360 të publikojnë kontributet në faqe dhe të japë “lejen boterore” te përmendur më lart ne favor te Kërko360.

Në lidhje me të drejtat e përdoruesve mbi kontributet perdoruesi deklaron dhe të bie dakord për të:

 • Mos kundërshtuar përdorimin botimin modifikimin fshirjen dhe shfrytëzimin e kontributeve nga Kërko360;
 • Siguruar dhe mbajtur te paprekur Kërko360 degët e saj dhe bashkëpunëtorët administratoret e tyre përkatëse partnerët përfaqësues punonjësit dhe agjentët nga çdo detyrim humbje pretendim apo kërkesë (duke përfshirë tarifat e arsyeshme e avokatëve ")edhe te palëve të treta qe lidhen apo rrejdhin nga kontributet e perdoruesit nga perdorimi i faqes nga ana e perdoruesit dhe nga shkelje nga ana e përdoruesit të kësaj Marrëveshjeje.

Siguria e informacionit

Ne kemi vene ne jete standarte komerciale te arsyeshme te teknologjise dhe sigurise operacionale per te mbrojtur te gjithe informacionet e sjella nga vizitoret permes Website nga akesi i paautorizuar nxjerrja e informacionet alterimi dhe shkaterrimi. Për qëllime që lidhen me ofrimin e shërbimeve nga Kërko360 dhe me kërkesat dërguar për informacion si dhe kërkesat kontaktuese për prona/pasuri të veçanta (në vijim referuar kolektivisht si "Shërbime") Kërko360 përpunon të dhënat e furnizuara nga ju ose të përftuara në mënyra të ndryshme gjatë kryerjes së Shërbimeve. Titullari i trajtimit është Kërko360 në cilesine e kontrolluesit te te dhenave personale. Lista e atyre që janë përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale dhe marrësve të tretë të destinatarë është në dispozicion në zyrat e Kërko360.

Përpunimi i të dhënave realizohet duke përdorur procedurat e duhura për të mbrojtur konfidencialitetin dhe përbëhet nga mbledhja regjistrimi organizimi ruajtja përpunimi ndryshimi përzgjedhja nxjerrja krahasimi përdorimi interkoneksioni bllokimi komunikimi shpërndarja asgjësimi dhe shkatërrimi e tyre përfshirë kombinimi i dy ose më shumë prej veprimtarive të sipërpërmendur me modalitetet mëposhtme:

 • Përpunimi i të dhënave për qëllime të lidhura instrumentale dhe të nevojshme për ofrimin e Shërbimeve do të realizohet kryesisht duke përdorur modalitete të automatizuara dhe e kompjuterizuara duke respektuar rregullat e konfidencialitetit dhe të sigurisë të kërkuara nga ligji dhe vetëm herë pas here nga ana e punonjesve të Kërko360 në funksione të përfshira nga koha në kohë të tillë si oficerët e kujdesit të konsumatorëve të punësuarit marrëdhëniet me reklamuesit e shitjes ose ata që janë përgjegjës për mirëmbajtjen e teknologjisë së informacionit (IT zona) të cilët kryejnë detyrat e tyre nën mbikëqyrjen dhe përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të Kërko360.
 • Përveç kësaj për shërbimin për të përmbushur kërkesat dhe informacionet per shtepi banimi dhe informatacionet kontaktuese për prona/pasuri të veçanta të dhënat do të komunikohen për agjentët e pasurive ndërtuesit dhe / ose reklamuesit private. Në çdo rast natyra e Shërbimeve kërkon komunikim nga ana e perdoruesit me Kërko360 dhe përpunimin me pas të të dhënave dhe informacioneve mbi udhëzimet dhe preferencat e perdoruesit rreth llojit lokacionit dhe karakteristikave të pronës: të dhëna dhe informatacione të tilla dhe përpunimi i tyre janë të domosdoshme për të përmbushur kërkesat e përdoruesit.

Mbi pëlqimin e shprehur dhe pecifik të perdoruesit Kërko360 mund të përpunojë gjithashtu të dhëna për të dërguar informacione materiale dhe oferta komerciale edhe te kompanive me të cilat kohë pas kohe Kërko360 zhvillon marrëveshje komerciale partneritetit dhe / ose iniciativa fushata dhe projekte të përbashkëta të tilla si por pa u kufizuar në bankat institucionet financiare ofruesit e shërbimeve të telekomunikacionit kompanitë e pasurive të patundshme ofruesit e shërbimeve për shtëpitë. Pëlqimi për përpunimin e dhëna personale nga perdoruesi është i detyrueshëm për përpunimin e përmendur në paragrafin a) dhe fakultativ për përpunimin sipas paragrafit b) të sipërshkuar. Prandaj në rast të refuzimit të pëlqimit për përpunimin e të dhënave personale të referuara në paragrafin a) Kërko360 nuk do të mundë të ofrojë shërbime dhe në rast të mungesës së pëlqimit per përpunimin e të dhënave personale të referuara në pikën b) përpunimin do të jetë i kufizuar në aktivitetet e përmendura në pikë a) dmth përmbushjen integrale e detyrimeve që dalin nga ofrimi i Shërbimeve si dhe përmbushjen e detyrimeve të kërkuara nga ligjet rregulloret dhel egjislacionin. Ju informojmë gjithashtu që në pajtim me LIGJ Nr.9887 datë 10.3.2008 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE përdoruesi ka të drejtën te kundërshtoje në tërësi ose pjesërisht përpunimin për arsye legjitime dhe sidoqoftë në raste të dërgimit të materialeve reklamuese ose shitjev direkte ose kryerjes se hulumtimit të tregut apo komunikimeve komerciale dhe mund në mënyrën dhe në përputhje me legjislacionin ekzistues të kërkojë konfirmimin e ekzistencës së të dhënave personale në lidhje me të dhe të mësojnë origjinën të marrë komunikim të marrë informacion në lidhje me logjikën modalitetet dhe qëllimet e përpunimit të kërkojë përditësimin korrigjim integrimi të kërkojë anulimin transformimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në mënyrë të paligjshme duke përfshirë edhe ato të panevojshme më për qëllimet për të cilat ato janë mbledhur dhe më në përgjithësi të ushtrojë të gjitha të drejtat që janë të njohura nga dispozitat ligjit të mësipërm.

Reklamat e palëve të treta

Faqja mund të përmbajnë reklama hyperlinke dhe referenca te faqeve te palëve të treta. Këto faqe te palëve të treta nuk janë në pronësi të Kërko360 dhe nuk janë nën kontrollin dhe përgjegjësinë e Kërko360. Ne momentin kur perdoruesi lidhet dhe navigon ne këto faqe nenkuptohet se ai është duke u larguar nga Faqja nën përgjegjësinë tij duke marre persiper rrezikun. Reklamat qe shfaqen në faqe nuk nënkuptojne miratimin apo rekomandimin e tyre nga Kërko360.

Ndryshime të Deklaratave të Privatësisë

Ne mund te modifikojme apo amendojme kete Deklarate Privatesie here pas here kur ta gjykojme te arsyeshme. Kur te bejme ndryshime te kesaj Deklarate ne do te amendojme daten e rishikimit ne krye te faqes dhe kjo Deklarate Privatesie e amenduar do te jete efektive per ju dhe per informacionin tuaj sipas asaj date te rishikuar. Ne ju inkurajojme qe te rishikoni periodikisht Deklaraten e Privatesise per te qenet te informuar se si po e mbrojme ne informacionin tuaj. Përdoruesit tanë do të njoftohen përmes emalit për cdo amendim që do t’i bëhet Deklaratës së Privatësisë.

Mbrojtja e privatësisë së femijëve

Ne e kuptojme rendesine e mbrojtes se privatesise se femijeve ne boten online interaktive. Ky website nuk eshte dizenjuar per ose me qellim targetimin e femijeve me te rinj se 18 vjec. Nuk eshte ne politiken tone qe te mbledhim qellimisht apo te mbajme informacione ne lidhje me ndonje nen moshen 18 vjecare.

Shkarkimi nga përgjegjësia per dëmshpërblim

Perdoruesi pranon te siguroje dhe mbaje te paprekur Kërko360 degët e saj dhe bashkëpunëtorët administratoret e tyre përkatëse partnerët përfaqësues punonjësit dhe agjentët nga çdo detyrim humbje pretendim apo kërkesë (duke përfshirë tarifat e arsyeshme e avokatëve ")edhe te palëve të treta qe lidhen apo rrejdhin nga kontributet e perdoruesit nga perdorimi i faqes nga ana e perdoruesit dhe nga shkelje nga ana e përdoruesit të kësaj Marrëveshjeje dhe akteve normative në fuqi.

Disclaimers:

Në masën e lejuar nga dispozitat e aplikueshme të ligjit në asnjë rast Kërko360 nuk do te jetë përgjegjëse në raport me përdoruesit ose me ndonjë pale te trete për ndonjë dëm direkt indirekt konsekuent te ardhur ndaj tyre te nje natyre ekonomike por jo vetem si per shembull: fitimet e humbura mosnisje biznesi ndërprerja e biznesit humbjen e fitimeve humbja e reputacionit humbja e të dhënave humbje të pasurisë dhe shpenzimet e fitimeve që rrjedh apo lidhet me aksesin apo përdorimin e faqes dhe / ose shkeljen e kontratës apo të ndonjë dispozitë tjetër e ligjit.

Kjo faqe/aplikacion mbrohet nga te legjislacioni ne fuqi “Per te Drejtat e Autorit dhe te Drejtat e Tjera te Lidhura me to”. Permbajtja e faqes/aplikacionit eshte rreptesisht e ndaluar te kopjohet modifikohet apo te riprodhohet pa miratimin e shoqerise administruese te faqes/aplikacionit. Te gjitha te drejtat e rezervuara Kërko360 shpk.